Bank-ID 2.0 uten Java

java_logo m kryss2014 blir «det store året» når det gjelder bedre løsninger for Bank-ID. Inntil videre er norske nettbankløsninger avhengige av nettlesertillegget Java for å fungere på PC. Nå kommer Java-frie løsninger for web. Bank-ID for mobil er allerede i drift, og et populært alternativ til kodebrikke.

Java har i årevis vært nettbankens store svakhet og en kilde til feil og frustrasjon for brukerne. For det første opplever mange brukere problemer med pålogging til nettbank via internett hvis det ligger flere Java-versjoner på datamaskinen. Når du installerer nyeste versjon er det ikke sånn uten videre automatikk i at den gamle versjonen forsvinner. Dette kan være nok til at din pålogging til nettbank slutter å fungere.

Les videre

Mindre byråkrati med ny IA-avtale

Ny IA avtaleForslagene til regelendringer i den nye IA-avtalen går ut på høring 4. mars. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år. 

Avtalen innebærer betydelige forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte. IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sosialpolitikken. Gode resultater fra IA-arbeidet sørger for at flere kommer inn i arbeidslivet, og hindrer at de som er innenfor faller ut. Les videre

Krymp skatten med frivillig pensjonsordning!

PensjonsavtaleEr du selvstendig næringsdrivende og har relativt høy inntekt, så lønner det seg å tegne frivillig pensjonsavtale.

Mens de aller fleste lønnsmottakere i Norge har krav på at arbeidsgiver setter av minst to prosent av lønnen til fremtidig pensjon må selvstendig næringsdrivende opprette pensjonsordning på eget initiativ. Vil du ha noe ut over folketrygden, må du altså sørge for å spare selv. Les videre

Endringer i aksjeloven bedrer kreditorvernet

Nye AS velger bort revisjonFørste juli 2013 trådte de siste endringene i aksjeloven i kraft. Blant annet så ble § 3-4 utvidet ved å presisere at kravet om egenkapital og likviditet også gjelder forsvarlig likviditet: «Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.»

Det har i den senere tid vært en økning i antallet rettsaker mot styremedlemmer, der kravet har vært erstatning på grunn av dårlig kontroll og styring. Det er derfor viktigere enn noen gang å ha gode rutiner for oppfølging og rapportering av både egenkapital og likviditet, noe denne lovendringen tar sikte på å bidra til. Les videre

Næringsdrivende: Nytt regelverk for innrapportering til det offentlige

Amelding1.januar 2015 innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold til det offentlige. Opplegget rundt dette kalles A-ordningen.

Ordningen omfatter alle som yter lønn og godtgjørelser. Det mest opplagte er alle som yter lønn til ansatte, men det vil også omfatte alle som bare yter utgiftsgodtgjørelser (f.eks. dekning av reisekostnader) og naturalytelser (f.eks. kårytelser i landbruket). Les videre